Variabler

Många programspråk använder sig av variabler för att lagra information. Du kan föreställa sig en variabel som en låda som kan innehålla en viss typ av information, t.ex. heltal eller en bokstav.

Lådan currentMaximum kan lagra information av en viss typ, t.ex. ett heltal. I lådan så kan bara ett värde lagras.

Anta att lådan currentMaximum kan lagra heltal, detta innebär enbart heltal kan lagras i denna låda. Försöker jag att lagra ett tecken eller decimaltal så kommer datorn att säga till att det inte går. Om jag istället försöker jag lagra värdet 42 så kommer det att stoppas i lådan.

Om jag nu vill lagra värdet 189 i currentMaximum så kommer det tidigare värdet att skrivas över med det nya värdet.

När jag vill använda värdet så skriver jag bara currentMaximum. Exakt hur detta ser ut beror på naturligtvis på vilket programspråk som används men typiskt ser det ut på följande sätt:

int currentMaximum
currentMaximum = 42
currentMaximum = 189
currentMaximum = 10 * currentMaximum 

På rad 1 så skapas lådan, på nästa rad så stoppas 42 in i lådan, på rad 3 så skrivs värdet 42 över med värdet 189.

På den sista raden så sker flera saker: först så multipliceras 10 med det värde som finns i currentMaximum. Sedan lagras resultatet i currentMaximum, men andra ord så kommer lådan att innehålla 1890.