Syntax

Med syntax menas de regler som finns för hur ett program ska uttryckas i ett bestämt programspråk. Syntaxen beskriver exakt hur t.ex. en if-sats ska skrivas för vara korrekt i ett visst programspråk.

Exempel: anta att ett program ska kontrollera om a är större än 5 och är så fallet ska a ökas med 10 och b ska få värdet 23.
I programspråket C så skrivs detta som:

if( a > 5 ){
    a = a + 10;
    b = 23;
}

Medan det i språket Python skrivs som:

if a > 5:
    a = a + 10
    b = 23

Här kan vi tydligt se att även om det är samma sak vi uttrycker så skrivs det på olika sätt i olika programspråk, inte olikt hur vi uttrycker ”jag är hungrig” på olika sätt på engelska och tyska.